Ett hållbart Värmland som förändrar världen

Värmlandsstrategin är länets gemensamma plan för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling fram till och med 2040. Visionen Ett hållbart Värmland som förändrar världen anger riktningen.

Strategin lyfter fram tre hållbarhetsdimensioner: den miljömässiga utgör grunden, den sociala är en förutsättning och den ekonomiska är medlet. Våra insatser i linje med dem ger effekter i flera led.

Genom att bära med oss dessa tre dimensioner, som är grunden för Agenda 2030, kan vi tillgodose våra och kommande generationers grundläggande behov.

 

En strategi för framtidens Värmland

Region Värmland samordnar arbetet på uppdrag av regeringen, men strategin formas och genomförs av en mängd aktörer. Totalt har över tusen personer deltagit i framtagandet.

Tillsammans har vi landat i en strategi som beskriver Värmlands utmaningar och styrkor. Den innehåller också viktiga perspektiv, insatsområden, långsiktiga mål samt nycklar för genomförandet.

Strategin är en grund för planering och beslut på olika nivåer och påverkar specifika planer, exempelvis hur infrastrukturen ska utvecklas. Den styr fördelning av projektmedel och fungerar som en kompass vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU.

När vi är många som utgår från strategin driver vi tillsammans utvecklingen framåt, mot ett hållbart Värmland som förändrar världen.

 

Värmländska styrkor

I vårt arbete för att utveckla Värmland ska vi utgå från våra förutsättningar. Här finns många styrkor att vara stolta över och genom att bygga vidare på dem flyttar vi fram positionerna ytterligare.

Kultur och kreativitet – drivkrafter som berikar

Konkurrenskraftigt näringsliv – en bas som skapar förutsättningar

Livskraftig region – platser för livskvalitet

Karlstads universitet – en utvecklande kunskaps- och forskningsmiljö

Strategiskt läge – ett expansivt tillväxtsstråk mellan Oslo och Stockholm

Residensstaden Karlstad – en dynamisk plats som attraherar

Skogen – en växande framtidsresurs

Vänern – en viktig tillgång och transportled

 

Utmaningar driver oss framåt

Vi ska utgå från våra samhällsutmaningar, de ger oss riktning i arbetet med att skapa framtidens Värmland. Ofta uppstår målkonflikter som behöver synliggöras och vägas mot varandra.

Demografi och utanförskap

Fler äldre och färre i arbetsför ålder påverkar ekonomin. Ökade skillnader mellan grupper och platser bidrar till en känsla av utanförskap.

Kompetensförsörjning och matchningsproblematik

Arbetsmarknaden är könssegregerad, behovet av kompetens stort men matchningen svår och grupperna som står långt från sysselsättning växer.

Klimatförändringar och yttre påverkan

Påverkan på den biologiska mångfalden och våra ekosystem, klimatförändringar och dess följder utmanar hela samhället. Att minska påverkan kräver stora investeringar.

 

Viktiga perspektiv

Fem perspektiv är särskilt viktiga att vi bär med oss när vi gör upp våra planer, genomför våra insatser och utvärderar våra aktiviteter. Ibland kan vi inkludera alla och ibland är något viktigare, men vi ska alltid sträva efter balans.

Barn och unga ska ha framtiden för sig

Landsbygder och städer är bättre tillsammans

Jämställdhet tillför värde för alla

Jämlikhet och inkludering för sammanhållning

Klimat- och miljöfrågor för morgondagen

 

Insatsområden – Det här ska vi göra

I Värmland prioriterar vi fyra insatsområden som är särskilt viktiga för länets utveckling.

Områdena hör samman och tar inte bara hänsyn till hur omvärlden påverkar oss, de bygger också vidare på våra styrkor, möjligheter och utmaningar.

Till varje insatsområde finns mål att sträva mot.

Förbättra livsvillkoren

 • MÅL » God och jämlik hälsa
 • MÅL » Ökad tillit
 • MÅL » Robust samhälle

Höja kompetensen

 • MÅL » tillgång till kunskapsutveckling
 • MÅL » attraktiv kunskapsregion
 • MÅL » Hållbar arbetsmarknad

Utveckla attraktiva platser

 • MÅL » tillgänglig region
 • MÅL » hållbar livskvalitet
 • MÅL » attraktiva livsmiljöer

Stärka konkurrenskraften

 • MÅL » innovationsdrivet näringsliv
 • MÅL » livskraftigt näringsliv
 • MÅL » jämställd och jämlik tillgång till makt och inflytande
 • MÅL » cirkulära flöden

 

Genomförande – Från vad till hur

Det krävs att vi är många som drar åt samma håll. Därför är det viktigt att det regionala ledarskapet visar vägen och att strategins mål och vision är gemensamma utgångspunkter i den samverkan.

För att få kraft i genomförandet och faktisk förändring är vikten av gemensamma förhållningssätt stor. Tillsammans med de perspektiv som pekas ut ska vi genom arbetet bära med oss förändringsnycklarna. De påminner oss om hur vi vill arbeta tillsammans.

Vi leder modigt
Vi samverkar på nya sätt
Vi utforskar proaktivt

 

Planer och lärande

För att vi ska nå målen behöver vi bli konkreta. Vi ska därför arbeta med planer som har en kortare tidshorisont, som gör det möjligt för oss att tydliggöra insatserna, och där vi snabbare kan göra justeringar.

Region Värmland följer upp strategins indikatorer så att vi kan se Värmlands utveckling mot visionen. Aktörer med ansvar för planer följer upp insatserna som görs mot målen.

När vi delar resultaten med varandra kan vi utveckla vårt arbete, tillsammans och på hemmaplan, för att bättre närma oss målen.

Här kan du läsa Värmlandsstrategin i sin helhet

Här kan du läsa bilagan till Värmlandsstrategin i sin helhet