Delta

Delta

Hur gör vi Värmlandsstrategin relevant för så många som möjligt? Genom samarbete så klart! Hösten 2019 har diskussionerna om Värmlands framtid varit många. Workshoppar har arrangerats i två olika steg och det har även funnits möjlighet att göra dem digitalt.  

Tillsammans med representanter från kommuner, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och invånare har vi arbetat med scenarier, prioriterade områden och åtgärder 20 år framåt i tiden. Engagemanget har varit stort och totalt har flera hundra personer bidragit till strategiprocessen och länets utveckling.

Förutom allmänna workshop-tillfällen och digitala övningar har Region Värmland sökt upp grupper som nyanlända kvinnor, skolungdomar och idéburen sektor. För vi är övertygade om att kreativa och innovativa samhällen kännetecknas av en mångfald av bakgrunder, kunskaper och idéer.

Tack till alla som bidragit till Värmlands utveckling mot 2040! Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Vad händer nu?

Bidragen vägs samman med analyser av regionala förutsättningar och prognoser för framtiden. Tillsammans utgör de kärnan i Värmlandsstrategin. Sedan skrivs ett utkast som våren 2020 skickas ut på remissrunda till kommuner, myndigheter och organisationer med flera. Alla som vill har möjlighet att tycka till.

Hösten 2020 närmar vi oss en färdig strategi. Den remitterade utgåvan vandrar genom Region Värmlands politiska beslutsgång för att slutligen klubbas igenom av regionstyrelsen. I början av 2021 står den nya Värmlandsstrategin klar. Då startar en ny gemensam resa för att genomföra målen i strategin.

Remissdialog

Nästa steg där du kan vara med och delta är i remissdialogen. Under våren 2020 kommer ett utkast av Värmlandsstrategin skickas ut på remiss för synpunkter. Mer information kommer.