Delta

Delta

Hur gör vi Värmlandsstrategin relevant för så många som möjligt? Genom samarbete så klart! Hösten 2019 har diskussionerna om Värmlands framtid varit många. Workshoppar har arrangerats i två olika steg och det har även funnits möjlighet att göra dem digitalt.  

Tillsammans med representanter från kommuner, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och invånare har vi arbetat med scenarier, prioriterade områden och åtgärder 20 år framåt i tiden. Engagemanget har varit stort och totalt har flera hundra personer bidragit till strategiprocessen och länets utveckling.

Förutom allmänna workshop-tillfällen och digitala övningar har Region Värmland sökt upp grupper som nyanlända kvinnor, skolungdomar och idéburen sektor. För vi är övertygade om att kreativa och innovativa samhällen kännetecknas av en mångfald av bakgrunder, kunskaper och idéer.

Tack till alla som bidragit till Värmlands utveckling mot 2040! Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Vad händer nu?

Bidragen vägs samman med analyser av regionala förutsättningar och prognoser för framtiden. Tillsammans utgör de kärnan i Värmlandsstrategin. Sedan skrivs ett utkast som våren 2020 skickas ut på remissrunda till kommuner, myndigheter och organisationer med flera. Alla som vill har möjlighet att tycka till.

Hösten vintern 2020/2021 vandrar den reviderade utgåvan genom Region Värmlands politiska beslutsgång för att slutligen klubbas igenom av regionfullmäktige (RF). Så här ser gången ut:

2020

    • 8 april: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (RUNAU) behandlar remissutgåvan av Värmlandsstrategin.
    • 29 april: Regionala utvecklingsnämnden (RUN) beslutar om att skicka utgåvan på remiss.
    • 28 maj: Remisskonferens
    • 1 maj – 31 augusti: Remissdialog – alla som vill får lämna synpunkter på utkastet. För politiskt styrda organisationer är remissdialogen förlängd till den 30 september, med hänsyn tagen till den politiska beslutsgången.
    • 13 november: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (RUNAU) behandlar den reviderade utgåvan av Värmlandsstrategin.
    • 2 december: Regionala utvecklingsnämnden (RUN) tar beslut om den reviderade utgåvan och skickar ärendet vidare till regionstyrelsen (RS).

2021

    • Januari: Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlar ärendet.
    • Januari: Regionstyrelsen (RS) föreslår att regionfullmäktige (RF) ska anta Värmlandsstrategin.
    • Februari: Regionfullmäktige (RF) tar beslut om att anta Värmlandsstrategin – klart!

Remissdialog

Nästa steg där du kan vara med och delta är i remissdialogen 1 maj – 31 augusti (30 september för politiskt styrda organisationer). Hoppas att du vill vara med och tycka till!