Värmlandsstrategin skjuts upp

Värmlandsstrategin skjuts upp

Vid sitt sammanträde 27 mars beslutade den Region Värmland regionala utvecklingsnämnd att skjuta upp den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Värmlandsstrategin, på grund av rådande läge. 

Med anledning av corona väljer regionala utvecklingsnämnden att bromsa den ordinarie verksamheten och återremittera planerade beslutsärenden för att frigöra resurser. Det innebär att arbetsprocessen med Värmlandsstrategin skjuts upp. Strategin var planerad att inom kort skickas ut på remiss till kommuner och andra regionala aktörer, men en helt enig nämnd bedömer att det rådande läget gör detta olämpligt.

Nämnden ger regiondirektören uppdraget att analysera vilka åtgärder som krävs för att möta effekterna av coronasmittan inom det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget, och som ett resultat av det också presentera förslag på hur de befintliga regionala och statliga utvecklingsmedlen samt eventuellt övriga tillgängliga medel ska användas under 2020.