VÄRMLANDSSTRATEGIN

Följ utvecklingen i siffror

Värmlandsstrategin omfattar 13 mål fördelade på fyra insatsområden, som vi följer upp med hjälp av ett flertal indikatorer. För vart och ett av strategins områden kommer en rapport presenteras här, som visar om vi rör oss i riktning mot våra mål. Här kan du följa Värmlands framsteg på vägen mot 2040.

VÄRMLANDSSTRATEGIN

Insatsområden

I Värmland har vi valt ut fyra insatsområden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Områdena griper in i varandra och tar inte bara hänsyn till hur omvärlden påverkar oss, de bygger också vidare på våra styrkor, möjligheter och utmaningar. Till varje insatsområde finns mål som ska bidra till att nå visionen.

FÖRBÄTTRA LIVSVILLKOREN

Här finns samlad statistik kring insatsområdet Förbättra livsvillkoren som visar om vi närmar oss målen i Värmlandsstrategin. Får länets invånare tillgång till den sjukvård de behöver och hur ser tilliten till samhällets institutioner ut? Utvecklas vårt nyttjande av naturens resurser i den riktning som är nödvändig för ett robust samhälle? Det och mycket mer får du veta.

Här finns statistiken.

HÖJA KOMPETENSEN

Här finns samlad statistik kring insatsområdet Höja kompetensen som visar om vi närmar oss målen i Värmlandsstrategin. Hur många klarar gymnasiet och hur är sysselsättningsgraden bland vuxna? Ökar inflyttningen i arbetsför ålder? Det och mycket mer får du veta.

Här finns statistiken.