Värmlandsstrategin

Över tusen värmlänningar har bidragit med synpunkter, idéer och uppslag. Den andra juni 2021, togs beslut i regionfullmäktige om att anta den nya Värmlandsstrategin 2040. Såväl kommuner och länsstyrelsen som idéburen sektor har varit med i arbetet.

Strategiarbetet har landat i visionen: Ett hållbart Värmland som förändrar världen.

Värmlandsstrategin pekar bland annat ut områden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Den berättar hur vi ska agera för att åstadkomma förändring och vilka viktiga perspektiv som ska genomsyra utvecklingsarbetet.

Strategin bygger på en gedigen dialogprocess där mer än tusen personer deltagit i workshops, digitala övningar, möten och samtal. Även regionala förutsättningar, prognoser och övergripande planer, som exempelvis Agenda 2030, har spelat en stor roll.

Värmland år 2040 ska vara en sammanhållen och hållbar region där olikheter ses som en tillgång och där arbetet för jämställdhet och jämlikhet inte bara bidrar till fler innovationer, stärkt sysselsättning och en ökad välfärd. Det ska dessutom göra länet till en föregångare för andra.  

Strategin kommer att ligga till grund för beslut och styr bland annat satsningar och tilldelning av projektmedel på regional nivå. Vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU fungerar den som ett underlag för hur medel ska fördelas.

Här kan du läsa Värmlandsstrategin i sin helhet

Här kan du läsa bilagan till Värmlandsstrategin i sin helhet