VÄRMLANDSSTRATEGIN

Insatsområden

I Värmland har vi valt ut fyra insatsområden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Områdena griper in i varandra och tar inte bara hänsyn till hur omvärlden påverkar oss, de bygger också vidare på våra styrkor, möjligheter och utmaningar. Till varje insatsområde finns mål som ska bidra till att nå visionen.

VÄRMLANDSSTRATEGIN

Insatsområden

I Värmland har vi valt ut fyra insatsområden som är särskilt viktiga för länets utveckling. Områdena griper in i varandra och tar inte bara hänsyn till hur omvärlden påverkar oss, de bygger också vidare på våra styrkor, möjligheter och utmaningar. Till varje insatsområde finns mål som ska bidra till att nå visionen.

FÖRBÄTTRA LIVSVILLKOREN

I Värmland tror vi på individens inneboende kraft och vilja att bidra till förändring. Men vi arbetar också för att skapa välutvecklade strukturer och ramverk som stärker och möjliggör nya lösningar. När individer, organisationer och system samspelar kan vi bidra till vår egen och samhällets utveckling, i såväl vardag som kris.

MÅL

 • God och jämlik hälsa
 • Ökad tillit
 • Robust samhälle

I Värmlandsstrategin hittar du mer utvecklade texter om varje insatsområde.

HÖJA KOMPETENSEN

I Värmland arbetar vi för att skapa förutsättningar för behovsanpassade utbildningsinsatser och livslångt lärande – från förskola till högre utbildning. Det är avgörande för personlig utveckling, friare och mer självständiga liv, men också för att matcha arbetsmarknadens behov av kompetens i en föränderlig värld.

MÅL

 • Tillgång till kunskapsutveckling
 • Attraktiv kunskapsregion
 • Hållbar arbetsmarknad.

I Värmlandsstrategin hittar du mer utvecklade texter om varje insatsområde.

UTVECKLA ATTRAKTIVA PLATSER

Värmland ska vara öppet och välkomnande, och allt från våra natursköna miljöer till vårt rika kulturliv ska vara till för alla. För att utveckla länet krävs ett hållbart transportsystem för gods- och persontrafik och det ska vara lätt att ta sig inom, till och från länet och ut i världen. För att hantera länets olika förutsättningar jobbar vi med anpassade lösningar och en ökad digital delaktighet som stärker Värmlands möjligheter.

MÅL

 • Tillgänglig region
 • Hållbar livskvalitet
 • Attraktiva livsmiljöer

I Värmlandsstrategin hittar du mer utvecklade texter om varje insatsområde. 

STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN

I Värmland arbetar vi för en dynamisk arbetsmarknad och cirkulär ekonomi genom förnyelse- och omställningsförmåga. Här ska fler lockas av entreprenörskap och förutsättningarna för att starta och driva företag ska vara goda i samtliga kommuner. Med starka företag och investeringar till regionen stärker vi vår utvecklingskraft och använder våra ledande spetsar och starka samarbeten för att locka fler. Det värmländska näringslivet ska genom sitt hållbara arbete vara attraktivt och konkurrenskraftigt på en lokal och global marknad.

MÅL

 • Innovationsdrivet näringsliv
 • Livskraftigt näringsliv
 • Jämställd och jämlik tillgång till makt och inflytande
 • Cirkulära flöden

I Värmlandsstrategin hittar du mer utvecklade texter om varje insatsområde.