Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin 2040 innehåller 13 mål och massa indikatorer inom fyra insatsområden. För att se om vi är på rätt väg följs dessa upp regelbundet. Här hittar du mer information om hur vi ligger till just nu.

Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin 2040 innehåller 13 mål inom fyra insatsområden. För att se om vi är på rätt väg kommer målen att följas upp regelbundet. Här hittar du mer information om hur vi ligger till just nu.

Följ länets framsteg

Hur vet vi om vi närmar oss målen i Värmlandsstrategin? Genom uppföljning så klart! Från och med hösten 2023 visualiserar vi statistik i verktyget Power BI så att alla som vill kan följa utvecklingen. Först ut är insatsområdena Höja kompetensen och Förbättra livsvillkoren. Hur många klarar gymnasiet och hur är sysselsättningsgraden bland vuxna? Får länets invånare tillgång till den sjukvård de behöver och hur ser tilliten till samhällets institutioner ut?

Till statistiken

Värmlands nulägesanalys

Mer än 200 representanter från olika organisationer har samskapat Värmlands nulägesanalys. Den ger en bild av vad vi står i, vad som utmanar när hela länet ska utvecklas och vad vi behöver ta tag i. Aanalysen fångar sådant som inte finns i databaser och är en viktig del i uppföljningen av Värmlandsstrategin.  

Till nulägesanalysen

Dialog om uppföljningen

I Värmlandsstrategin är det delade lärandet är en mycket viktig del i arbetet med att genomföra strategin.

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Exempel ur nulägesanalysen

Kvinnor skattar sin hälsa lägre

En av de 48 indikatorerna, eller mätpunkterna i nulägesanalysen är självskattad hälsa. Den visar bland annat att kvinnor i Värmland överlag uppskattar sin hälsa som lägre än männens.

I vissa kommuner är skillnaden mellan kvinnor och mäns självskattade hälsa över 20%. Analysen pekar också mot att flera indikatorer hör ihop. Hur vi mår och huruvida vi känner oss som en viktig del av samhället påverkar hur vi deltar på arbetsmarknaden – och vice versa

Könsuppdelad arbetsmarknad

Värmlandsstrategin berör arbetsmarknaden på många sätt. Vi vet exempelvis att Värmland har en könsuppdelad arbetsmarknad och kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika branscher.

Av kvinnor mellan 20–64 år anställda i Värmland är det nästan en tredjedel som arbetar inom vård och omsorg och sociala tjänster, medan en femtedel av männen arbetar inom tillverkningsindustrin.

Blir vi fler eller färre i Värmland?

Under 2020 hade Värmland ett positivt inrikes flyttningsnetto, alltså att fler flyttade till Värmland från övriga delar av Sverige än tvärtom. Detta är första gången det sker sedan 1988.

Det är viktigt att vi blir fler i Värmland, framför allt därför att vi behöver utöka arbetskraften som ska försörja välfärden. Därför följer Värmlandsstrategin bland annat hur många som flyttar till och från Värmland samt hur många av dem som är i arbetsför ålder.

En av de 48 indikatorerna, eller mätpunkterna i nulägesanalysen är självskattad hälsa. Den visar bland annat att kvinnor i Värmland överlag uppskattar sin hälsa som lägre än männens.

I vissa kommuner är skillnaden mellan kvinnor och mäns självskattade hälsa över 20%. Analysen pekar också mot att flera indikatorer hör ihop. Hur vi mår och huruvida vi känner oss som en viktig del av samhället påverkar hur vi deltar på arbetsmarknaden – och vice versa

Värmlandsstrategin berör arbetsmarknaden på många sätt. Vi vet exempelvis att Värmland har en könsuppdelad arbetsmarknad och kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika branscher.

Av kvinnor mellan 20–64 år anställda i Värmland är det nästan en tredjedel som arbetar inom vård och omsorg och sociala tjänster, medan en femtedel av männen arbetar inom tillverkningsindustrin.

Under 2020 hade Värmland ett positivt inrikes flyttningsnetto, alltså att fler flyttade till Värmland från övriga delar av Sverige än tvärtom. Detta är första gången det sker sedan 1988.

Det är viktigt att vi blir fler i Värmland, framför allt därför att vi behöver utöka arbetskraften som ska försörja välfärden. Därför följer Värmlandsstrategin bland annat hur många som flyttar in och utifrån Värmland samt hur många av dom som är personer i arbetsför ålder.

Utvalda indikatorer i Värmlandsstrategin

En kort text om fakta nedan