Var med och utveckla Värmland

Var med och utveckla Värmland

Alla som strävar efter ett ännu bättre Värmland kan vara med och bidra på olika nivåer och på olika sätt. Tillsammans kan vi möta samhällsutmaningar som en enskild aktör aldrig skulle kunna lösa på egen hand.

Hur går vi från ord till handling?

Ingen och alla äger Värmland. Men det är vi som bor och verkar här som har ett gemensamt ansvar för att länet utvecklas åt rätt håll. Det finns mycket som vi kan göra för att förbättra livsvillkoren, höja kompetensen, utveckla attraktiva platser och stärka konkurrenskraften.

Det kan till exempel handla om att resa hållbart eller att förverkliga den där drömmen om att starta eget eller byta bana. Men det kan lika gärna handla om att företag och organisationer integrerar Värmlandsstrategin i styrande dokument och planer och därigenom formar insatser, utvecklingsprocesser och samverkan som möter Värmlands utmaningar. Och allt däremellan.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin på uppdrag av regeringen. Den viktigaste uppgiften är att skapa en livskraftig strategi som blir använd av många, så att Värmland kan flytta fram positionerna.

En del i arbetet är Värmlandsstrategins årshjul som du kan läsa mer om nedan. Det är tre tillfällen per år där det regionala ledarskapet träffas för att koppla ihop strategins långsiktiga mål med det konkreta görandet här och nu och samverka kring utvecklingsfrågor.

För framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Värmlandsstrategins årshjul

Vi är många som påverkar Värmlands utveckling och däri bor en enorm kraft som behövs för att vi ska nå målen i Värmlandsstrategin. Men det är också så att några behöver gå före och visa vägen. Den uppgiften har det regionala ledarskapet. Tre gånger per år möts representanter från offentlig, privat och idéburen sektor för att fördjupa sig i arbetet med framtidens Värmland. Det kallar vi för Värmlandsstrategins årshjul.  

Arbetsmöte  

Var står vi? Vad gör vi? På arbetsmötet träffas sakkunniga för att dela det som pågår i sina respektive organisationer och lärdomar kopplade till det. Materialet sammanställs och blir en del av Värmlands nulägesanalys, som är en viktig utgångspunkt i årshjulets nästa steg.  

Riktningsmöte  

Var kan vi kroka arm framöver? Vilka områden behöver vi utforska mer? Beslutsfattare och chefer träffas för att utifrån Värmlands nulägesanalys diskutera en möjlig riktning framåt. Dialogen blir ett underlag för det fortsatta arbetet med Värmlands utveckling och översynen av strategin som sker var fjärde år.  

Konferens Värmland 2040 

Vad säger forskningen? Hur gör andra? På konferensen samlas vi riktigt många för att få inspiration och energi in i arbetet med att möta länets utmaningar och bidra till visionen om att ett hållbart Värmland. Konferensens tema påverkas av arbetsmötet och riktningsmötet. 

Tips! Ta del av Förändringshandboken

Förändringshandboken finns för dig som vill integrera Värmlandsstrategin i olika planer och styrdokument. Den fokuserar på förändringsteori ett verktyg som synliggör vilka förändringar en insats ska åstadkomma över tid. Löser vi de samhällsutmaningar som vi vill?

Processen bakom

Många tankar behöver tänkas innan en strategi för länets regionala utveckling kan se dagens ljus. För vi är många som är med och påverkar och utvecklar Värmland i stort och smått på flera olika nivåer. Och ju fler som är med och formar strategin desto större kraft i genomförandet.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin på uppdrag av regeringen. Hösten 2019 bjöds representanter från regionen, kommuner, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och invånare in till en omfattande dialogprocess. Workshop-övningar arrangerades i två olika steg och det fanns också möjlighet att göra digitala övningar. För att fånga in fler perspektiv genomfördes riktade insatser till grupper som nyanlända kvinnor, skolungdomar och idéburen sektor.

Bidragen – över 1000 synpunkter, förslag och idéer – vägdes samman med analyser av regionala förutsättningar, prognoser och övergripande planer som Agenda 2030. Tillsammans utgjorde dessa delar sedan kärnan i remissförslaget till Värmlandsstrategin 2040.

Mellan den 2 september och 18 december 2020 pågick remissdialogen och återigen kunde alla som ville engagera sig i arbetet. Engagemanget var stort på nytt, nästan 150 svar kom in.  Remissförslaget kunde sedan arbetas om och den 2 juni 2021 fattade Regionfullmäktige beslut om Värmlandsstrategin 2040.

Stort tack till alla som deltagit i detta! Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Kontakt

Region Värmland samordnar arbetet med framtagandet av Värmlandsstrategin, men är bara en av många aktörer som utvecklar morgondagens Värmland. Om du vill höra av dig till någon av oss i projektgruppen så finns våra kontaktuppgifter här.

Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg
+46 10 833 10 77
malin.vikner@regionvarmland.se