Var med och utveckla Värmland

Var med och utveckla Värmland

Alla som som strävar efter ett ännu bättre Värmland kan vara med och bidra på olika sätt. När vi arbetar mot en gemensam vision blir vi kraftfulla, och det bäddar för ett framgångsrikt arbete. Tillsammans kan vi möta samhällsutmaningar som en enskild aktör aldrig skulle kunna lösa på egen hand.

Hur går vi från ord till handling?

Värmlandsstrategin fokuserar främst på vad vi ska göra, inte hur vi ska göra det. Det är naturligt för en övergripande strategi, men för att vi ska närma oss visionen behövs en diskussion om ansvar och roller.

Region Värmland har på uppdrag av regeringen ansvar för att samordna arbetet med strategin. Därför kommer regionen att samla offentliga organisationer, kluster- och näringslivsorganisationer och idéburen sektor för att skapa samsyn kring arbetet och följa upp det. Flera av dessa organisationer kommer även ta fram insats- och handlingsplaner som konkretiserar strategin.

Som privatperson kan du också vara med i utvecklingsarbetet. Det kan handla om att tänka in strategins fem perspektiv när du är med och startar ett nytt basketlag eller hälsar på dina nya grannar. Som företagare eller entreprenör kan du söka regionala medel för satsningar som tar sin utgångspunkt i strategin.

Alla vi som bor och arbetar här har ett gemensamt ansvar för att länet ska utvecklas åt rätt håll. Tillsammans kan vi bidra till att möta utmaningar som inte går att lösa på egen hand. Värmlandsstrategin är vårt verktyg.

Vad händer nu?

Region Värmland följer utvecklingen i länet. Den första nulägesanalysen fungerar som en utgångspunkt i arbetet.

Samtal om hur vi – många olika aktörer – kan ta oss an arbetet med Värmlandsstrategin pågår. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller komma med inspel.

Projektgruppens kontaktuppgifter

Så engagerar du dig

Värmlandsstrategin 2040 är ny och behöver bli känd och accepterad för att den ska bli använd. Berätta gärna för andra om strategin! Som stöd finns bland annat en PowerPoint-presentation.

Det finns även en handlingsplan för uppföljning och lärande som ett stöd för dig som vill arbeta i linje med Värmlandstrategin.

Processen bakom

Många tankar behöver tänkas innan en strategi för länets regionala utveckling kan se dagens ljus. För vi är många som är med och påverkar och utvecklar Värmland i stort och smått, på flera olika nivåer. Ju fler som är med och formar strategin desto större kraft i genomförandet.

Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin på uppdrag av regeringen, men en ensam organisation kan inte utveckla ett helt län. Därför bjöds representanter från kommuner, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och invånare in till en omfattande dialogprocess hösten 2019. Workshop-övningar arrangerades i två olika steg och det fanns också möjlighet att göra digitala övningar. För att fånga in fler perspektiv genomfördes riktade insatser till grupper som nyanlända kvinnor, skolungdomar och idéburen sektor.

Bidragen – över 1000 synpunkter, förslag och idéer – vägdes samman med analyser av regionala förutsättningar, prognoser och övergripande planer som Agenda 2030. Tillsammans utgjorde dessa delar sedan kärnan i remissförslaget till Värmlandsstrategin 2040.

Mellan den 2 september och 18 december 2020 pågick remissdialogen och återigen kunde alla som ville engagera sig i arbetet. Engagemanget var stort på nytt, nästan 150 svar kom in.  Remissförslaget kunde sedan arbetas om och den 2 juni 2021 fattade Regionfullmäktige beslut om Värmlandsstrategin 2040.

Stort tack till alla som deltagit i detta! Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Kontakt

Region Värmland samordnar arbetet med framtagandet av Värmlandsstrategin, men är bara en av många aktörer som utvecklar morgondagens Värmland. Om du vill höra av dig till någon av oss i projektgruppen så finns våra kontaktuppgifter här.

Malin Vikner
Regional utvecklingsstrateg
+46 10 833 10 77
malin.vikner@regionvarmland.se