VÄRMLANDSSTRATEGIN

Perspektiv

Fem utvalda perspektiv hjälper oss att hållbarhetssäkra våra insatser. När vi utvecklar Värmland behöver vi resonera kring perspektiven och inkludera dem i arbetet. Ibland handlar det om alla perspektiv, ibland om några få. Det viktigaste är att skapa en medvetenhet om vilka effekter det vi gör får.

VÄRMLANDSSTRATEGIN

Perspektiv

Fem utvalda perspektiv hjälper oss att hållbarhetssäkra våra insatser. När vi utvecklar länet behöver vi resonera kring dem och inkludera dem i arbetet. Ibland handlar det om alla perspektiv, ibland om några få. Det viktigaste är att skapa en medvetenhet om vilka effekter det vi gör får.

BARN OCH UNGA SKA HA FRAMTIDEN FÖR SIG

För oss är det en självklarhet att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina egna liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vårt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter utifrån ett barnrättsperspektiv och barnets eget perspektiv. Bland annat ska alla barn och unga ha goda förutsättningar att gå vidare till studier och arbete och kunna ta tillvara sina egna unika möjligheter. Stabila, trygga och jämlika uppväxtvillkor är dessutom avgörande för att uppnå folkhälsomålet: att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Genom att göra livet begripligt, hanterbart och meningsfullt för barn och unga, skapar vi förutsättningar för personlig och regional utveckling.

LANDSBYGDER OCH STÄDER ÄR BÄTTRE TILLSAMMANS

Värmlandsstrategin ska skapa förutsättningar för ett gott liv och utveckling i hela länet. När egenskaper på landsbygder kompletterar städer och vice versa stärks relationen dem emellan. Tillsammans kan vi möta invånarnas behov, locka till oss nya och skapa långsiktigt attraktiva livsmiljöer.

Landsbygder och städer är en del av samma helhet och det komplexa samspel som finns där emellan kräver god tillgänglighet, kontinuerlig samverkan och lärande över kommun-, läns- och landsgränser. Det är viktigt att inte låta dessa gränser hindra regionens utveckling eller utbytet. Som en grund för utveckling är det särskilt viktigt att alla invånare har tillgång till välfärdstjänster, samhällsservice och arbetstillfällen.

Var vi än bor eller verkar i länet ska vi inkluderas och få möjlighet att bidra till vår egen och andras utveckling.

JÄMSTÄLLDHET TILLFÖR VÄRDE FÖR ALLA

I Värmland ska alla människor kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Det handlar bland annat om frågor som inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, arbete och fysisk integritet.

Förutom en grundläggande rättighet är jämställdhet också en av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga. Jämställdhet ökar kreativiteten, produktiviteten och attraktiviteten, inte minst på arbetsmarknaden. Det bidrar också till ekonomisk tillväxt, då kvinnors och mäns samlade kompetenser, erfarenheter, talanger och innovationsförmågor tas tillvara.

JÄMLIKHET OCH INKLUDERING FÖR SAMMANHÅLLNING

Kreativa och innovativa samhällen är inte homogena utan kännetecknas av en mångfald av bakgrunder, kunskaper och idéer. I Värmland ska vi arbeta för att stärka sammanhållningen och allas delaktighet genom att agera öppet och välkomnande, såväl i det egna kvarteret som på arbetsmarknaden. Alla människor ska känna sig som en del av helheten, få möjlighet att utvecklas och vara med och bidra oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, social situation eller bostadsort.

KLIMAT- OCH MILJÖFRÅGOR FÖR MORGONDAGEN

I Värmland tar vi ansvar för de globala klimat- och miljöfrågorna för att vi ska ha det bra även i framtiden. Klimatförändringarna påverkar oss här och nu, men det är framförallt kommande generationers möjlighet till hälsa, välfärd och tillgång till friska ekosystem som är i riskzonen. Genom gränsöverskridande samarbete ska vi nå gemensamma målsättningar regionalt, nationellt och internationellt.

I Värmland vill vi gå före och visa att en förändring är möjlig. Klimatomställning enligt Parisavtalet, bevarande av den biologiska mångfalden, hållbart nyttjade av våra naturresurser samt omställning till cirkulär ekonomi utgör ledstjärnor i vår strävan. Ett mer klimat- och miljövänligt samhälle ger konkurrensfördelar för företag och möjligheter för alla invånare att utvecklas och leva ett gott liv.