Nulägesanalysen – Hur går det för Värmland?

Värmlandsstrategin 2040 innehåller 13 mål inom fyra insatsområden. Målen har totalt 48 indikatorer, mätpunkter som vi kan använda för att undersöka om utvecklingen går i den riktning vi pekat ut. Indikatorerna är satta utifrån vad som kan säga oss något om utvecklingen, de kan förändras över tid och det kan finnas fler områden att studera, men de ger oss en bild av Värmlands nuläge. Genom att den första uppföljningen* är gjord har vi nu ett utgångsläge att ställa kommande uppföljningar mot.

Här kan du läsa hela Nulägesanalysen
Här kan du läsa en snabbguide till Värmlandsstrategin 2040

Dialog om uppföljningen

Med Värmlandsstrategin har vi uttryckt att det delade lärandet är en mycket viktig del om vi ska nå de mål vi tillsammans strävar mot. Region Värmland kommer årligen att följa upp satta indikatorer och uppdatera materialet, alla aktörer följer upp sitt eget arbete och de planer man ansvarar för. Och det är när vi delar detta med varandra som vi får en grund för vårt utvecklingsarbete och genom dialog kan vrida våra insatser för att träffa närmre målen. Möjligheter till dialog om uppföljningen kommer att inledas under 2022.

Mer om nulägesanalysen och uppföljningar

I slutet av nulägesanalysen finns en sammanfattande analys som synliggör hur utvecklingen inom ett insatsområde eller indikator kan höra samman med andra insatsområden och indikatorer.
Sysselsättningsgrad är till exempel starkt kopplat till utmaningen om Demografi och utanförskap, dels på grund av att en hög förvärvsfrekvens förebygger utanförskap och dels på grund av att den arbetsföra befolkningen i Värmland förväntas minska. Det är därför angeläget att sysselsättningsgraden ökar. Samtidigt påverkar de stora skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan inrikes och utrikes födda indikatorn innovationskraft, som i nulägesanalysen sorterats in under utmaningen Kompetensförsörjning och matchningsproblematik. En högre förvärvsfrekvens, framför allt bland utrikes födda, skulle alltså bidra positivt till flera av målen i Värmlandsstrategin.

Kopplat till utmaningen Demografi och utanförskap finns också självskattad hälsa. De indikatorer som vi bedömer kan mäta förhållandet till utmaningen är huvudsakligen sådana som handlar om invånarna och deras livskvalitet. Men hur vi mår och huruvida vi känner oss som en viktig del av samhället påverkar hur vi deltar på arbetsmarknaden – och vice versa. Hälsa, livskvalitet och en känsla av sammanhang är grundbultar i tillvaron och förutsättningar för att invånarna ska utbilda sig, arbeta eller starta företag, och så vidare. Det är även en förutsättning att kvinnor och män har samma makt att utforma sina liv och att känna sig trygga.

I kommande uppföljningar kommer vi kunna titta på förflyttningarna.

Här kan du läsa hela Nulägesanalysen

*I den första uppföljningen saknas några indikatorer, det handlar om det som kommande år ska följas med enkät till det regionala ledarskapet och de som kallas för utvecklingsområden.


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.