Behovsinventering digital hälsoinnovation

Vi tipsar om att Karlstad universitet, tillsammans med DigitalWell Arena, för andra året i rad bjuder in aktörer och företag i Värmland till en workshop om hur forskningen vid universitetet och samverkan mellan akademi och andra sektorer kan stärka hälsa för organisation och individ.

Med utgångspunkt i en diskussion om vilka problem och hinder som upplevs sätta stopp för hälsoinnovation, vill de inventera behov av ökad kunskap, forskning och samverkan. De vill lyssna in era problembeskrivningar.

 • Vad brottas ni med och vart tar det stopp?
 • Vilka vore möjligheterna om dessa problem inte fanns?

De vill även ge er möjlighet att genom korta pitch-liknande forskarpresentationer ta del av den forskning som olika ämnen representerade i arenagruppen bedriver inom området digital hälsoinnovation.

Diskussionerna och arbetet på workshoppen kommer att kretsa kring utmaningar, hinder och möjligheter inom de tre områdena.

 1. Sakernas internet (Internet of Things, IoT)
  Vi omges i allt högre utsträckning av uppkopplade enheter som kan samla in och utbyta data med andra enheter eller system över Internet. IoT möjliggör för flera typer av hälsorelaterade lösningar som grovt kan delas in i två kategorier: mätningar relaterade till den fysiska miljön, och mätningar av en individs fysiologiska tillstånd.
 2. Hälsa, Äldre/Samsjuklighet
  Äldre och/eller multisjuka är i behov av många och ofta komplexa vård- och stödinsatser. Genom att nyttja digitala hälsoinnovationer skapas möjlighet för dessa individer att i högre utsträckning själva tillgodose sina behov. Utöver minskad stress och en upplevd känsla av självständighet för den enskilde, minskar det även belastningen på sjukvården.
 3. Medskapande av hälsa och Datadriven innovation
  Sjukvårdsleverantörer och kommunal sektor samlar idag in stora mängder data men gör väldigt lite med den. En särskild utmaning är inte bara att organisera och identifiera relevanta behov/trender för innovation i stora datamängder utan också att få tillgång till relevant data.

Utifrån de beskrivningar ni ger kring problem och hinder och de bidrag som forskningen kan ge kommer ni avsluta workshoppen med att kartlägga och diskutera möjliga lösningar. Tanken är att workshoppen kommer att följas upp av en eller flera träffar under våren.

När och var?

Datum: 2023-11-21.

Tid: 9.30-15.00 (Ni börjar med fika och lunch ingår; programmet startar kl. 10.00).

Plats: Stora salen, Innovation Park, Karlstad.

Anmälan

Det är först till kvarn och Karlstads universitet och DigitalWell Arena förbehåller sig rätten att skapa en bra sammansättning av personer och organisationer.

Till anmälan.

Vid frågor

Erik Wästlund

E-post: erik.wastlund@kau.se


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Aktuella datum för årshjulet 2024 

Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där vi träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden.