Save the date aktuella datum för årshjulet 2024 


Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där det regionala ledarskapet* träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden. 

Nedan hittar du datum för de tre mötestillfällena – arbetsmöte 26 januari, riktningsmöte 8 mars och konferens 26 september.

*Det regionala ledarskapet består av regionen kommuner, länsstyrelsen, universitetet, idéburen sektor, kluster- och näringslivsorganisationer och andra regionala aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


Bakgrund

Varje år följer Region Värmland upp Värmlandsstrategins indikatorer, men allt som görs syns inte i statistiken. I Värmlandsstrategins årshjul delar olika organisationer uppföljningar och lärdomar kring olika satsningar för att få en bild av Värmlands nuläge som kan tydliggöra var vi står, glapp och samarbetsmöjligheter i det regionala utvecklingsarbetet.


Arbetsmöte 26 januari

Årets arbetsmöte gick av stapeln den 26 januari 2024. Då träffades 130 deltagare från olika organisationer för att bidra till Värmlands nulägesanalys och dela lärdomar med varandra. Analysen sammanställs just nu och blir ett viktigt underlag i nästa steg, riktningsmötet 8 mars. Frågor som deltagarna arbetade runt var:  

  • Hur skapar vi förutsättningar för välmående barn och unga?  
  • Hur skapar vi förutsättningar för den gröna- och digitala omställningen?  

Riktningsmöte 8 mars

Den 8 mars bjuder Region Värmland in till Värmlandsstrategins riktningsmöte – ett årligt återkommande möte för politiker, beslutsfattare och chefer. Under en halvdag fördjupar vi oss i Värmlands nuläge och i workshopform diskuterar vi möjliga kraftsamlingar framåt.  

Vilka mönster ser vi i genomförandet av Värmlandsstrategin? Vad kan vi lära oss av det och hur går vi vidare?  

Som diskussionsunderlag använder vi oss av Värmlands nulägesanalys som sakkunniga från flera organisationer och processer har varit med och bidragit till. Den ger oss en bild av vad som pågår i länet och hur vi ligger till i genomförandet av Värmlandsstrategin.  

Det som kommer fram under riktningsmötet är den sista pusselbiten i nulägesanalysen för genomförandet. När analysen är klar blir den ett underlag som kan användas för prioriteringar och samverkan, samt vid kommande översyn av Värmlandsstrategin. Riktningsmötet ringar också in vad vi vill lära oss mer om tillsammans, vilket vi tar med oss till årets Värmlands 2040-konferens. 

Detaljer 

Årets riktningsmöte samplaneras med sakområdesforum dagen innan och ordföranderådet för Värmlandsrådet som börjar på eftermiddagen den 8 mars.  

Datum: 8 mars  

Tid: 8.30–12.00  

Målgrupp: Ledande politiker, beslutfattare och chefer med bred förståelse för den egna organisationen som kan vara med och peka ut vad vi många skulle ha nytta av att lära mer om tillsammans. 

Inbjudan och mer information kommer till berörda längre fram.


Konferens 26 september

Save the date! Under hösten är det dags för den årliga konferensen Värmland 2040. Då samlas vi, förhoppningsvis riktigt många, för att inspireras och skicka ny energi in i det regionala utvecklingsarbetet. Vilket tema konferensen får påverkas av arbetsmötet och riktningsmötet. Skriv in datumet i din kalender redan nu!


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.