Save the date aktuella datum för årshjulet 2024 


Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där det regionala ledarskapet* träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden. 

Nedan hittar du datum för de tre mötestillfällena – arbetsmöte 26 januari, riktningsmöte 8 mars och konferens 26 september.

*Det regionala ledarskapet består av regionen kommuner, länsstyrelsen, universitetet, idéburen sektor, kluster- och näringslivsorganisationer och andra regionala aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


Bakgrund

Varje år följer Region Värmland upp Värmlandsstrategins indikatorer, men allt som görs syns inte i statistiken. I Värmlandsstrategins årshjul delar olika organisationer uppföljningar och lärdomar kring olika satsningar för att få en bild av Värmlands nuläge som kan tydliggöra var vi står, glapp och samarbetsmöjligheter i det regionala utvecklingsarbetet.


Arbetsmöte 26 januari

Vi möts kring Värmlands utmaningar och några av de insatser som pekats ut i Värmlandsstrategin. Vi workshoppar kring de mål vi satt och vilka hinder och möjligheter vi ser för att ta oss vidare. Vilka strukturer vill vi skapa, bryta och behålla? 

Vi kommer under dagen att jobba runt områdena: 

  • Hur skapar vi förutsättningar för välmående barn och unga? 
  • Hur skapar vi förutsättningar för den gröna- och digitala omställningen? 

Våra samtal under dagen hjälper oss att identifiera nuläget – vilka initiativ och processer pågår, vilka aktörer finns och vilka mål är satta? Den bilden blir sen del av den kommande nulägesanalysen och ett underlag för politiker och chefer på riktningsmötet i mars. Men, vi fyller också på med kunskap om att agera i samverkan. Det blir återkoppling från den nu pågående expeditionen mot utanförskap och liknande initiativ och det blir tid för mingel och egna samtal. 

Förbered er inför mötet 

Utse vilka som ska delta. Ni väljer själva om en eller flera personer från er deltar. Om flera deltar från er verksamhet utse gärna en samordnare. Se rubriken ”Vilka ska delta?” för stöd. 

Ha en dialog och skicka in era svar. Ni kan med fördel ha en dialog i ledningsgrupp eller med kollegor kring följande: 

  • Gå igenom er plan för verksamheten, exempelvis verksamhetsplan. Notera vilka pågående insatser ni har och vilket insatsområde det kopplar till – något av de fyra i Värmlandsstrategin. 
  • Gå igenom era egna styrdokument. Utifrån det område du valt att delta i på arbetsmötet. Notera vilka mål ni har som kopplar till området 

Skicka sedan in era svar i formuläret nedan senast 12 januari 2024. Det ni fyller i kommer användas som en grund i workshopen. 

Till formulär.

Ha ett förberedande samtal. Om ni vill kan ni också ha ett förberedande samtal – det kan hjälpa er medverkan. Utifrån de mål ni anger i formuläret, diskutera följande: 

  • Vilka hinder finns för att nå målen? 
  • Vilka möjligheter finns för att nå målen? 

Vilka ska delta?

  • Du som deltar på arbetsmötet har en övergripande kunskap inom grön- och digital omställning eller välmående barn och unga. Du väljer område när du anmäler dig. 
  • Du vill vara med och identifiera hinder och möjligheter för att få bättre effekter inom det område du valt.

De två frågeställningarna vi ska arbeta runt kan kopplas till nedanstående Insatsområden och prioriteringar från Värmlandsstrategin 2040. Du som deltar behöver känna dig trygg i de insatser som lyfts därunder.

Frågeställning: Hur skapar vi förutsättningar för välmående barn och unga? 

Insatsområde: Förbättra livsvillkoren.
Prio: Individen, hälsan och välfärden.
Prio: Social sammanhållning. 

Insatsområde: Höja kompetensen.
Prio: Utbildnings- och kompetensnivå.

Insatsområde: Utveckla attraktiva platser.
Prio: Platser med människan i centrum.
Prio: Kultur och kreativitet. 

Frågeställning: Hur skapar vi effekt i den Gröna- och digitala omställningen? 

Insatsområde: Förbättra livsvillkoren.
Prio: Grön beredskap.
Prio: Kraftsamling för innovation.

Insatsområde: Höja kompetensen.
Prio: Livslångt lärande. 

Insatsområde: Utveckla attraktiva platser.
Prio: Kultur och kreativitet.
Prio: Hållbara transporter.
Prio: Service och digital infrastruktur.

Insatsområde: Utveckla attraktiva platser.
Prio: Stärkt förnyelseförmåga.
Prio: Övergång till cirkulär biobaserad ekonomi. 

Inom de två områden du kan välja mellan finns många kunskaps- och intresseområden och i din anmälan kommer du få möjlighet att ange det. Du kanske är intresserad av till exempel energisystem, hållbar tillförsel av el, resurseffektivitet, miljö- och klimat, systemomställning, digitalisering, innovationsprocesser, framtidens kompetens, desinformation, hållbar transport eller digital service. Det kan vara till exempel hälsofrämjande system, ungas uppväxtvillkor, nya metoder för inkludering, motivation till lärande eller miljöer för god hälsa. 

Anmälan

Anmäl dig senast 12 januari 2024.

Till anmälan.


Riktningsmöte 8 mars

Save the date! Den 8 mars är det dags för riktningsmöte. Det vänder sig till politiker, beslutsfattare och chefer och där omhändertas det som framkom i arbetsmötet. Utgångspunkten är den gemensamma lägesbilden som arbetades fram då. Utifrån den kan vi bland annat identifiera glapp i det regionala utvecklingsarbetet och få syn på var vi kan kroka arm. Dialogen fokuserar på en möjlig riktning framåt.

Inbjudan och mer info kommer till berörda längre fram.


Konferens 26 september

Save the date! Under hösten är det dags för den årliga konferensen Värmland 2040. Då samlas vi, förhoppningsvis riktigt många, för att inspireras och skicka ny energi in i det regionala utvecklingsarbetet. Vilket tema konferensen får påverkas av arbetsmötet och riktningsmötet. Skriv in datumet i din kalender redan nu!


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.

Tillbakablick till Värmland 2040-konferensen

Se filmen från konferensen Värmland 2040. Vilka var föreläsarnas viktigaste budskap? Vad tog deltagarna med sig hem?

Uppdrag Värmland – en expedition mot utanförskap

Nu kan du bli en av deltagarna i en expedition för att belysa och motverka utanförskap. Anmäl ditt intresse senast den 11 oktober.