Nu drar vi igång årshjulet 2023!


Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där det regionala ledarskapet* träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden. Välkommen att delta! 

Varje år gör Region Värmland en preliminär nulägesanalys som bygger på Värmlandsstrategins 48 indikatorer. Analysen ger oss ett visst underlag men är inte heltäckande. Först när vi – varje organisation – delar uppföljningar och lärdomar kring olika planer, projekt och satsningar får vi en mer komplett nulägesbild som kan tydliggöra var vi står och vart vi är på väg. Tillsammans har vi enormt mycket kunskap som vi kan göra något bra av!

Exakt hur arbetet utvecklar sig visar sig under resans gång, det här är en process som vi skapar tillsammans.

Nedan kan du läsa mer om de tre mötestillfällena – arbetsmöte, riktningsmöte och konferens.

*Det regionala ledarskapet består av regionen kommuner, länsstyrelsen, universitetet, idéburen sektor, kluster- och näringslivsorganisationer och andra regionala aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


Arbetsmöte 13 januari

Det blir en heldag där vi tar del av regionens preliminära nulägesanalys och möts i workshopform. Vi delar lärdomar, sammanställer pågående och kommande processer och undersöker vilka strukturer vi vill skapa, bryta och behålla.

För att mötet ska bli bra krävs en del förberedelse och därför är det bra att utse en samordnare från varje organisation. Ni avgör själva hur många som bör delta.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 19 december.

Material att gå igenom och arbeta med innan mötet

Här kan du ta del av den preliminära nulägesanalysen och en utförligare vägledning med arbetsmaterial. 

Så kan ni resonera kring deltagare

Vem eller vilka kan ha insikter och exempel runt utmaningarna och indikatorerna i nulägesanalysen? Vem kan bistå med insikter om vad som saknas utifrån sin förståelse för utmaningarna? Ni kan också välja att öppna upp så att de som ser att de kan och vill bidra kan delta i era samtal.

Om ni har ytterligare funderingar kontakta Malin Vikner på malin.vikner@regionvarmland.se eller 010 833 10 77.

Tips för att komma igång

  • Utse någon som ansvarar för att hålla ihop er medverkan (om möjligt).
  • Boka en tid då ni ska prata om analysen och arbeta med materialet.
  • Besvara frågorna arbetsmaterialet så är ni väl förberedda.
  • Glöm inte att anmäla er senast den 19 december!

Riktningsmöte 23 mars

Save the date! Den 23 mars är det dags för riktningsmöte. Det vänder sig till politiker, beslutsfattare och chefer och där omhändertas det som framkom i arbetsmötet. Utgångspunkten är den gemensamma lägesbilden som arbetades fram då. Utifrån den kan vi bland annat identifiera glapp i det regionala utvecklingsarbetet och få syn på var vi kan kroka arm. Dialogen fokuserar på en möjlig riktning framåt.

Inbjudan och mer info kommer till berörda längre fram.


Konferens 29 september

Save the date! Under hösten är det dags för den årliga konferensen Värmland 2040. Då samlas vi, förhoppningsvis riktigt många, för att inspireras och skicka ny energi in i det regionala utvecklingsarbetet. Vilket tema konferensen får påverkas av arbetsmötet och riktningsmötet. Skriv in datumet i din kalender redan nu!


Enkät till ledningsgrupper och styrelser

I årshjulet ingår även en enkät som ska hjälpa oss att mäta indikatorer som är särskilt svåra att följa upp med hjälp av befintlig data. Det rör sig om fyra indikatorer av Värmlandsstrategins 48 och de berör kompetensutveckling och förändringsbenägenhet. Enkäten vänder sig till ledningsgrupper eller styrelser och besvaras bäst när frågorna har föregåtts av dialog. Senast den 19 december vill vi ha in era svar.

Enkäten hittar du här.

Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Extramaterial för dig som vill ha mer

Se filmen från konferensen Värmland 2040 och ta del av föreläsarnas länkar fulladdade med kunskap. Perfekt för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

Förändringshandboken är här

Handboken finns för för dig som vill koppla Värmlandsstrategin till planer och styrdokument. Den fokuserar på förändringsteori som synliggör vilka förändringar en satsning ska åstadkomma över tid. Löser vi de samhällsutmaningar som vi vill?

Följ livestreamen från Värmland 2040

Sista anmälningsdagen har passerat och konferensen är fullsatt. Om du inte har fått plats är det ingen fara. Det går fint att följa livesändningen från dagen.