Nu drar vi igång årshjulet 2023!


Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där det regionala ledarskapet* träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden. Välkommen att delta! 

Nedan kan du läsa mer om de tre mötestillfällena – arbetsmöte 13 januari, riktningsmöte 23 mars och konferens 29 september.

*Det regionala ledarskapet består av regionen kommuner, länsstyrelsen, universitetet, idéburen sektor, kluster- och näringslivsorganisationer och andra regionala aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.


Bakgrund

Varje år följer Region Värmland upp Värmlandsstrategins indikatorer, men allt som görs syns inte i statistiken. Först när varje organisation delar uppföljningar och lärdomar kring olika satsningar får vi en bild av Värmlands nuläge som kan tydliggöra var vi står, glapp och samarbetsmöjligheter i det regionala utvecklingsarbetet.


Arbetsmöte 13 januari

Det blir en heldag där vi tar del av regionens preliminära nulägesanalys och möts i workshopform för att komplettera den. Vi delar lärdomar och sammanställer initiativ, forum, nätverk, beslut eller liknande inom följande utmaningar: demografi och utanförskap, kompetensförsörjning och matchningsproblematik, klimatförändringar och yttre påverkan. Vi reflekterar över vad som varit svårt i arbetet, men också över framgångsfaktorer. Dessutom undersöker vi vilka strukturer vi vill skapa, bryta och behålla för att kunna få i den riktning som vi önskar. 

Vi hoppas att våra samtal hjälper oss att få en bättre bild av nuläget i Värmland – ett beslutsunderlag för politiker, beslutsfattare och chefer när Värmland utvecklas.

För att mötet ska bli bra krävs en del förberedelse och därför är det bra att utse en samordnare från varje organisation.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 19 december.

Material att gå igenom och arbeta med innan mötet

Här kan du ta del av den preliminära nulägesanalysen och en utförligare vägledning med arbetsmaterial. 

Så kan ni resonera kring deltagare

Mötet vänder sig i huvudsak till tjänstepersoner sakkunniga och ni väljer själva hur många som ska delta. Vem eller vilka kan ha insikter och exempel runt utmaningarna (demografi och utanförskap, kompetensförsörjning och matchningsproblematik, klimatförändringar och yttre påverkan) samt indikatorerna i nulägesanalysen? Vem kan bistå med insikter om vad som saknas utifrån sin förståelse för utmaningarna?

Om ni har ytterligare funderingar kontakta Malin Vikner på malin.vikner@regionvarmland.se eller 010 833 10 77.

Tips för att komma igång

  • Utse någon som ansvarar för att hålla ihop er medverkan (om möjligt).
  • Boka en tid då ni ska prata om analysen och arbeta med materialet.
  • Genom att besvara frågorna arbetsmaterialet är ni väl förberedda.
  • Glöm inte att anmäla er senast den 19 december!

Riktningsmöte 23 mars

Save the date! Den 23 mars är det dags för riktningsmöte. Det vänder sig till politiker, beslutsfattare och chefer och där omhändertas det som framkom i arbetsmötet. Utgångspunkten är den gemensamma lägesbilden som arbetades fram då. Utifrån den kan vi bland annat identifiera glapp i det regionala utvecklingsarbetet och få syn på var vi kan kroka arm. Dialogen fokuserar på en möjlig riktning framåt.

Inbjudan och mer info kommer till berörda längre fram.


Konferens 29 september

Save the date! Under hösten är det dags för den årliga konferensen Värmland 2040. Då samlas vi, förhoppningsvis riktigt många, för att inspireras och skicka ny energi in i det regionala utvecklingsarbetet. Vilket tema konferensen får påverkas av arbetsmötet och riktningsmötet. Skriv in datumet i din kalender redan nu!


Enkät till ledningsgrupper och styrelser

I årshjulet ingår även en enkät som ska hjälpa oss att mäta indikatorer som är särskilt svåra att följa upp med hjälp av befintlig data. Det rör sig om fyra indikatorer av Värmlandsstrategins 48 och de berör kompetensutveckling och förändringsbenägenhet. Enkäten vänder sig till ledningsgrupper eller styrelser och besvaras bäst när frågorna har föregåtts av dialog. Senast den 19 december vill vi ha in era svar.

Enkäten hittar du här.

Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Samling med människor på stolar.

Framsteg och utmaningar i Värmland

Nulägesanalysen 2024 för Värmlandsstrategins uppföljning. Fokus: välmående barn och unga samt den gröna och digitala omställningen.

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.