Handlingsplan för digital infrastruktur på remiss

Hur skapar vi ett helt uppkopplat Värmland? Till och med den 14 oktober kan alla som vill komma med synpunkter på förslaget till regional handlingsplan för digital infrastruktur.

Region Värmland har i bred samverkan tagit fram ett förslag till handlingsplan för digital infrastruktur. Förslaget fokuserar framför allt på att utjämna skillnader kommuner emellan och mellan landsbygder och städer.

– Idag har fyra av fem värmlänningar tillgång till snabbt bredband. Det är bra, men det räcker inte. Fibernäten behöver nå fler, mobiltäckningen måste förbättras och fler behöver ansluta sig till den digitala infrastrukturen – i hela Värmland. För vart vi än befinner oss och oavsett situation förväntar vi oss tillgång till det digitala samhället, säger Stina Höök (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden, som på tisdagen fattade beslut om att skicka förslaget vidare på remiss.

Enligt Post- och telestyrelsens senaste mätning skiljer det sig över 30 procent mellan den kommun i Värmland som har den bästa respektive sämsta utbyggnaden av fast bredband. Målsättningen i det nya förslaget är att minska skillnaderna till högst 10–15 procent år 2025. Skillnaden mellan tätorter och landsbygder ska vara högst 10 procent.

Uppnå nationella mål 2025

Det nationella målet, att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster där de normalt befinner sig senast år 2023, är relevant även för Värmlands län. Men eftersom allt pekar på att det inte kommer uppnås till 2023, varken nationellt eller i Värmland, tar den regionala handlingsplanen sikte på år 2025. Dessutom ska samtliga 68 tätorter i länet ha 5G-täckning för datatjänster på minst 100 Mbit/s år 2025.

– Förslaget baseras på en omfattande informationsinsamling och dialog med en mängd aktörer som dessutom är överens i många frågor. Det är otroligt lovande för den kommande utvecklingen. Men det är också viktigt att alla som vill kommer med synpunkter under remissrundan, säger Stina Höök.

Handlingsplanen för digital infrastruktur tar sin utgångspunkt i Värmlandsstrategin 2040 som lyfter digital infrastruktur och digitalisering som en möjlighet för länets utveckling. Den ersätter den tidigare Bredbandsstrategin 2013–2020.

Här finns mer information om hur remissen går till


Mer nyheter kring Värmlandsstrategin

Lärdomar från arbetsmötet 2024 Värmlandsstrategin

Med fokus på barn och ungas välmående samt den gröna och digitala omställningen, vad tar deltagarna med sig från arbetsmötet 2024? Vi har frågat!

Karlstad universitet bjuder in till workshop

Vi tipsar! Workshop i digital hälsoinnovation med Karlstad universitet och DigitalWell Arena.

Aktuella datum för årshjulet 2024 

Värmlandsstrategins årshjul innehåller tre mötestillfällen per år där vi träffas med fokus på uppföljning och lärande. Den gemensamma uppgiften är att identifiera Värmlands nuläge och utifrån det skapa träffsäkra insatser för framtiden.